Διάυγαση Πόσιμου Νερού

Σχεδόν όλα τα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους Δήμους και Κοινότητες για τις ανάγκες των κατοίκων , υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία (διάυγαση) ώστε να απομακρυνθούν όλα τα φερτά στερεά σωματίδια πριν φτάσουν στους καταναλωτές.
Η διάυγαση γίνεται με την προσθήκη ανόργανων κροκυδωτικών, κυρίως Θειικό Αργίλιο σε στερεή ή υγρή μορφή, ή Χλωριούχο Πολυαργίλιο, χαμηλής ή υψηλής βασικότητας.
Όλα τα κροκυδωτικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την διάυγαση του πόσιμου νερού, θα πρέπει οι προδιαγραφές τους ,και κυρίως όσον αφορά τις προσμίξεις σε βαρέα μέταλλα, να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Η εταιρεία μας παράγει τόσο Θειικό Αργίλιο σε διάλυμα, ALS 41που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ878, όσο και Χλωριούχο Πολυαργίλιο, LUBROFLOC 18  με 17% σε Al2O3 σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ886, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.