Εφαρμογές

Αποχρωματισμός

Ειδικά στην επεξεργασία υγρών απόβλητων βαφείων – φινιριστηρίων υφασμάτων, λόγω των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων βαφής, τα απόβλητα πρέπει να υποστούν αποχρωματισμό, αφού δεν μπορούν να καταλήξουν σε αποδέκτη ως έχουν.

Βελτιστοποίηση της απόδοσης

Πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αν και σχεδιασμένες σωστά από τους κατασκευαστές για να αποικοδομήσουν τα εισερχόμενα ρυπαντικά φορτία (COD, BOD), εν τούτοις δεν συμβαδίζουν με τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Διάυγαση Πόσιμου Νερού

Σχεδόν όλα τα επιφανειακά νερά (ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους Δήμους και Κοινότητες για τις ανάγκες των κατοίκων , υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία (διάυγαση) ώστε να απομακρυνθούν όλα τα φερτά στερεά σωματίδια πριν φτάσουν στους καταναλωτές.Η διάυγαση γίν

Έλεγχος Οσμών

Αν και η φιλοσοφία μας είναι να δίνουμε λύσεις στους πελάτες μας που να στοχεύουν κατευθείαν στην πηγή του προβλήματος, πολλές φορές λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχουν, αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε σε «πυροσβεστικές» λύσεις με το να σκεπάζουμε το πρόβλημα.Έτσι για εγκαταστάσεις επεξεργασίας

Επεξεργασία Λασπών

Συνήθως οι λάσπες που προέρχονται μετά από την χημική ή την βιολογική επεξεργασία (όταν γίνονται και οι δυο επεξεργασίες αναμιγνύονται μεταξύ τους στις δεξαμενές πάχυνσης) υποβάλλονται σε αφυδάτωση προκειμένου να μειωθεί το κόστος διάθεσής τους, αφού έτσι αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε στερεά.

Κροκύδωση – Συσσωμάτωση

Όταν απαιτείται χημική επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, προκειμένου να απομακρυνθεί μια σημαντική ποσότητα ρυπαντικού φορτίου, τότε είναι απαραίτητη η χρήση ανόργανων και οργανικών κροκυδωτικών.

Ξεκίνημα και Αποκατάσταση Βιολογίας

Απαραίτητο κομμάτι στην όλη επεξεργασία των υγρών απόβλητων, είναι  η βιολογική αποικοδόμηση των ρύπων, που γίνεται στις Δεξαμενές Αερισμού με την βοήθεια μικροοργανισμών και του απαραίτητου διαλελυμένου οξυγόνου.

Ρυθμιστές pH

Η αναγκαία πολλές φορές ρύθμιση της οξύτητας ή αλκαλικότητας των προς επεξεργασία αποβλήτων, έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των εφαρμοσμένων κροκυδωτικών και πολυηλεκτρολυτών αλλά και την μείωση των δοσολογιών τους.